Introductie

IndigenousDutch.nl is de documentatiewebsite van Teresa van Twuijver, kunstenaar, verhalenverteller en onderzoeker uit Amsterdam, Nederland.

Wie is ‘inheems’ in Nederland? Iedereen die leeft op deze drassige grond, die ook wel De Lage Landen wordt genoemd. Iedereen die de Nederlandse lucht inademt en Nederlandse water drinkt en onder de Nederlandse hemel slaapt.

Ik ben een autochtone Nederlander en ben nieuwsgierig naar het hart en de geest van de Nederlandse cultuur en de Nederlandse etniciteit. Wat typeert Nederlanders ondanks hun vele verschillen? (Waarschijnlijk een vreemde combinatie van koppigheid, vindingrijkheid en pure naïviteit. Wie zou er anders kiezen om op het land te wonen, een paar meter onder zeeniveau, achter dijken, pompstations en sluizen?)

Welke wijsheid en kennis hebben Nederlanders verzameld door duizenden jaren in een rivierdelta te leven? Nederlanders weten heel veel van bodem, wind, water en techniek. Daarom waren de Nederlanders een grote zeevaartnatie (en zijn ze dat nog steeds) en daarom creëerden de Nederlanders hun eigen land: we kunnen de schepen en windmolens bouwen die deze dingen mogelijk maken. En hoe resoneren deze wijsheid en kennis met de Nederlandse cultuur, vooral wat betreft het gebruik van textiel? Ik probeer een aantal van deze dingen op deze webpagina’s te onderzoeken.

Alle Nederlanders zijn betrokken bij mijn onderzoek, ongeacht afkomst, achtergrond en geboorteland.

Een opmerking. Het vreemdste aan de eerste decennia van de 21e eeuw, althans wat ik vind, is dat mensen als machines willen zijn terwijl machines als mensen moeten zijn. Nu AI-robots een niveau van ‘griezelige gelijkenis’ vertonen, streven mensen – met name ontwerpers – ernaar om net zo perfect te zijn als machines. Perfectie is niet menselijk en ik denk dat we ‘perfectie’ aan machines moeten overlaten. Laat hun alpha de ‘perfecte’ partner zijn voor de omega van menselijke fouten, mislukkingen en – dus – creativiteit.

Nederland in 2100. (c) LOLA landscape architects.

Biografie

Teresa van Twuijver is kunstenares en verhalenverteller uit Amsterdam, Nederland. Ze werkt met textiel (oud en nieuw) en een combinatie van technieken en technologieën (ambachtelijk en digitaal) om onderzoek te doen naar duurzame, zelfgemaakte en duurzame vormen van kleding en huishoudelijk textiel.

Na een carrière in de journalistiek en (nieuwe) mediakunst werd Teresa van Twuijver in 2013 getroffen door een burn-out. Tijdens haar vele jaren van herstel begon ze weer met textiel te werken. In 2018 combineerde ze deze drie werkterreinen in een zoektocht naar een nieuwe artistieke beeldtaal, waarin ze al haar expertise en kennis kan integreren, evenals haar liefde voor verhalen, digitale technologie en alledaags textiel. Ze is afgestudeerd aan Fabricademy 2018-2019.

Het UITZET 2090-project is een volgende stap in haar voortdurende leerproces. Gefinancierd door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie zal Teresa van Twuijver in 2090 dieper ingaan op materiaalontwikkeling, vezel- en stofmanipulatie en digitaal ontwerp. Samenwerking met TextileLab Amsterdam is essentieel omdat dit een van de weinige plekken is waar kennis, praktische ervaring en facilitaire ondersteuning op al deze gebieden wordt aangeboden, evenals veel plezier en creatieve verkenning.

Teresa van Twuijver, gekleed in traditionele Zaanse kleding met gouden hoofdkap uit 1790 (met dank aan Inge Bosman/De Zaanse Kaper).

***

ENGLISH SUMMARY

Indigenous Dutch dot NL is the documentation website of Teresa van Twuijver, artist, storyteller and researcher from Amsterdam, The Netherlands.

Who is ‘indigenous’ to The Netherlands? Everybody who lives for decades on these soggy soils that are also called ‘The Low Lands’. Everybody who breaths the Dutch air and drinks the Dutch water and sleeps under the Dutch sky.

I am an indigenous Dutch and I am curious about the heart and spirit of Dutch culture and Dutch ethnicity. Despite their many many differences, what typifies Dutch people? (I guess probably a strange combination of stubbornness, resourcefulness and sheer naivety. Who else would choose to live on land a few meters below sea level, behind dykes, pumping stations and sluices?)

What wisdom and knowledge have indigenous Dutch people collected by living thousands of years in a river delta? The Dutch know so much about soil, wind, water and engineering. That is why the Dutch were (and still are) a great seafaring nation and that is why the Dutch created their own lands: we can build the ships and windmills that makes these things possible. And how do these wisdom and knowledge resonate with Dutch culture, especially with regard to their use of textiles? I try to find some of these things out on these webpages.

All Dutch people are included in my research, no matter their origin and backgrounds (and species). Because Indigenous Dutch come in all shapes and sizes.

An observation. The strangest thing about the first decades of the 21st century, at least what I find, is that people want to be like machines while machines should be like people. As AI robots are reaching a level of ‘eery and uncanny’ resemblance to human beings, the latter – especially craftspeople and designers – strive to be as perfect as machines in their projects, designs and handiwork. Perfection is not human and I think we should leave that to the machines. Let their alpha be the ‘perfect’ partner to the omega of human error, failure and – hence – creativity.

Bio

Teresa van Twuijver is an artist and storyteller from Amsterdam, The Netherlands. She works with textiles (old and new) and a combination of techniques and technologies (crafts and digital) to research into sustainable, homemade and lasting forms of clothes and household textiles.

After a career in journalism and (new) media art, Teresa van Twuijver was hit by a burnout in 2013. During her many years of recovery, she started working with textiles again. In 2018 she combined these three fields of work in a search for a new artistic visual language, one in which she can incorporate all her expertise and knowledge, as well as her love for stories, digital technology and everyday textiles. She is a proud graduate of Fabricademy 2018-2019.

The HOPE CHEST 2090 project is a next step in her on-going learning process. Funded by the Creative Industries Fund NL Teresa van Twuijver will delve deeper into material development, fibre and fabric manipulation and digital design in the context of a flooded Netherlands in 2090. Collaboration with TextileLab Amsterdam is essential because it is one of the few places where professional knowledge, practical experience and facility support are offered in all these areas, as much as great fun and creative exploration.